kvm_main.c 62.5 KB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874
/*
 * Kernel-based Virtual Machine driver for Linux
 *
 * This module enables machines with Intel VT-x extensions to run virtual
 * machines without emulation or binary translation.
 *
 * Copyright (C) 2006 Qumranet, Inc.
 * Copyright 2010 Red Hat, Inc. and/or its affiliates.
 *
 * Authors:
 *  Avi Kivity  <avi@qumranet.com>
 *  Yaniv Kamay <yaniv@qumranet.com>
 *
 * This work is licensed under the terms of the GNU GPL, version 2. See
 * the COPYING file in the top-level directory.
 *
 */

#include "iodev.h"

#include <linux/kvm_host.h>
#include <linux/kvm.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/percpu.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/vmalloc.h>
#include <linux/reboot.h>
#include <linux/debugfs.h>
#include <linux/highmem.h>
#include <linux/file.h>
#include <linux/syscore_ops.h>
#include <linux/cpu.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/cpumask.h>
#include <linux/smp.h>
#include <linux/anon_inodes.h>
#include <linux/profile.h>
#include <linux/kvm_para.h>
#include <linux/pagemap.h>
#include <linux/mman.h>
#include <linux/swap.h>
#include <linux/bitops.h>
#include <linux/spinlock.h>
#include <linux/compat.h>
#include <linux/srcu.h>
#include <linux/hugetlb.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/sort.h>
#include <linux/bsearch.h>

#include <asm/processor.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/pgtable.h>

#include "coalesced_mmio.h"
#include "async_pf.h"

#define CREATE_TRACE_POINTS
#include <trace/events/kvm.h>

MODULE_AUTHOR("Qumranet");
MODULE_LICENSE("GPL");

/*
 * Ordering of locks:
 *
 * 		kvm->lock --> kvm->slots_lock --> kvm->irq_lock
 */

DEFINE_RAW_SPINLOCK(kvm_lock);
LIST_HEAD(vm_list);

static cpumask_var_t cpus_hardware_enabled;
static int kvm_usage_count = 0;
static atomic_t hardware_enable_failed;

struct kmem_cache *kvm_vcpu_cache;
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_vcpu_cache);

static __read_mostly struct preempt_ops kvm_preempt_ops;

struct dentry *kvm_debugfs_dir;

static long kvm_vcpu_ioctl(struct file *file, unsigned int ioctl,
			  unsigned long arg);
#ifdef CONFIG_COMPAT
static long kvm_vcpu_compat_ioctl(struct file *file, unsigned int ioctl,
				 unsigned long arg);
#endif
static int hardware_enable_all(void);
static void hardware_disable_all(void);

static void kvm_io_bus_destroy(struct kvm_io_bus *bus);

bool kvm_rebooting;
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_rebooting);

static bool largepages_enabled = true;

static struct page *hwpoison_page;
static pfn_t hwpoison_pfn;

struct page *fault_page;
pfn_t fault_pfn;

inline int kvm_is_mmio_pfn(pfn_t pfn)
{
	if (pfn_valid(pfn)) {
		int reserved;
		struct page *tail = pfn_to_page(pfn);
		struct page *head = compound_trans_head(tail);
		reserved = PageReserved(head);
		if (head != tail) {
			/*
			 * "head" is not a dangling pointer
			 * (compound_trans_head takes care of that)
			 * but the hugepage may have been splitted
			 * from under us (and we may not hold a
			 * reference count on the head page so it can
			 * be reused before we run PageReferenced), so
			 * we've to check PageTail before returning
			 * what we just read.
			 */
			smp_rmb();
			if (PageTail(tail))
				return reserved;
		}
		return PageReserved(tail);
	}

	return true;
}

/*
 * Switches to specified vcpu, until a matching vcpu_put()
 */
void vcpu_load(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	int cpu;

	mutex_lock(&vcpu->mutex);
	if (unlikely(vcpu->pid != current->pids[PIDTYPE_PID].pid)) {
		/* The thread running this VCPU changed. */
		struct pid *oldpid = vcpu->pid;
		struct pid *newpid = get_task_pid(current, PIDTYPE_PID);
		rcu_assign_pointer(vcpu->pid, newpid);
		synchronize_rcu();
		put_pid(oldpid);
	}
	cpu = get_cpu();
	preempt_notifier_register(&vcpu->preempt_notifier);
	kvm_arch_vcpu_load(vcpu, cpu);
	put_cpu();
}

void vcpu_put(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	preempt_disable();
	kvm_arch_vcpu_put(vcpu);
	preempt_notifier_unregister(&vcpu->preempt_notifier);
	preempt_enable();
	mutex_unlock(&vcpu->mutex);
}

static void ack_flush(void *_completed)
{
}

static bool make_all_cpus_request(struct kvm *kvm, unsigned int req)
{
	int i, cpu, me;
	cpumask_var_t cpus;
	bool called = true;
	struct kvm_vcpu *vcpu;

	zalloc_cpumask_var(&cpus, GFP_ATOMIC);

	me = get_cpu();
	kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm) {
		kvm_make_request(req, vcpu);
		cpu = vcpu->cpu;

		/* Set ->requests bit before we read ->mode */
		smp_mb();

		if (cpus != NULL && cpu != -1 && cpu != me &&
		   kvm_vcpu_exiting_guest_mode(vcpu) != OUTSIDE_GUEST_MODE)
			cpumask_set_cpu(cpu, cpus);
	}
	if (unlikely(cpus == NULL))
		smp_call_function_many(cpu_online_mask, ack_flush, NULL, 1);
	else if (!cpumask_empty(cpus))
		smp_call_function_many(cpus, ack_flush, NULL, 1);
	else
		called = false;
	put_cpu();
	free_cpumask_var(cpus);
	return called;
}

void kvm_flush_remote_tlbs(struct kvm *kvm)
{
	int dirty_count = kvm->tlbs_dirty;

	smp_mb();
	if (make_all_cpus_request(kvm, KVM_REQ_TLB_FLUSH))
		++kvm->stat.remote_tlb_flush;
	cmpxchg(&kvm->tlbs_dirty, dirty_count, 0);
}

void kvm_reload_remote_mmus(struct kvm *kvm)
{
	make_all_cpus_request(kvm, KVM_REQ_MMU_RELOAD);
}

int kvm_vcpu_init(struct kvm_vcpu *vcpu, struct kvm *kvm, unsigned id)
{
	struct page *page;
	int r;

	mutex_init(&vcpu->mutex);
	vcpu->cpu = -1;
	vcpu->kvm = kvm;
	vcpu->vcpu_id = id;
	vcpu->pid = NULL;
	init_waitqueue_head(&vcpu->wq);
	kvm_async_pf_vcpu_init(vcpu);

	page = alloc_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
	if (!page) {
		r = -ENOMEM;
		goto fail;
	}
	vcpu->run = page_address(page);

	r = kvm_arch_vcpu_init(vcpu);
	if (r < 0)
		goto fail_free_run;
	return 0;

fail_free_run:
	free_page((unsigned long)vcpu->run);
fail:
	return r;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_vcpu_init);

void kvm_vcpu_uninit(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	put_pid(vcpu->pid);
	kvm_arch_vcpu_uninit(vcpu);
	free_page((unsigned long)vcpu->run);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_vcpu_uninit);

#if defined(CONFIG_MMU_NOTIFIER) && defined(KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER)
static inline struct kvm *mmu_notifier_to_kvm(struct mmu_notifier *mn)
{
	return container_of(mn, struct kvm, mmu_notifier);
}

static void kvm_mmu_notifier_invalidate_page(struct mmu_notifier *mn,
					   struct mm_struct *mm,
					   unsigned long address)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int need_tlb_flush, idx;

	/*
	 * When ->invalidate_page runs, the linux pte has been zapped
	 * already but the page is still allocated until
	 * ->invalidate_page returns. So if we increase the sequence
	 * here the kvm page fault will notice if the spte can't be
	 * established because the page is going to be freed. If
	 * instead the kvm page fault establishes the spte before
	 * ->invalidate_page runs, kvm_unmap_hva will release it
	 * before returning.
	 *
	 * The sequence increase only need to be seen at spin_unlock
	 * time, and not at spin_lock time.
	 *
	 * Increasing the sequence after the spin_unlock would be
	 * unsafe because the kvm page fault could then establish the
	 * pte after kvm_unmap_hva returned, without noticing the page
	 * is going to be freed.
	 */
	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	kvm->mmu_notifier_seq++;
	need_tlb_flush = kvm_unmap_hva(kvm, address) | kvm->tlbs_dirty;
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);

	/* we've to flush the tlb before the pages can be freed */
	if (need_tlb_flush)
		kvm_flush_remote_tlbs(kvm);

}

static void kvm_mmu_notifier_change_pte(struct mmu_notifier *mn,
					struct mm_struct *mm,
					unsigned long address,
					pte_t pte)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int idx;

	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	kvm->mmu_notifier_seq++;
	kvm_set_spte_hva(kvm, address, pte);
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);
}

static void kvm_mmu_notifier_invalidate_range_start(struct mmu_notifier *mn,
						  struct mm_struct *mm,
						  unsigned long start,
						  unsigned long end)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int need_tlb_flush = 0, idx;

	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	/*
	 * The count increase must become visible at unlock time as no
	 * spte can be established without taking the mmu_lock and
	 * count is also read inside the mmu_lock critical section.
	 */
	kvm->mmu_notifier_count++;
	for (; start < end; start += PAGE_SIZE)
		need_tlb_flush |= kvm_unmap_hva(kvm, start);
	need_tlb_flush |= kvm->tlbs_dirty;
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);

	/* we've to flush the tlb before the pages can be freed */
	if (need_tlb_flush)
		kvm_flush_remote_tlbs(kvm);
}

static void kvm_mmu_notifier_invalidate_range_end(struct mmu_notifier *mn,
						 struct mm_struct *mm,
						 unsigned long start,
						 unsigned long end)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);

	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	/*
	 * This sequence increase will notify the kvm page fault that
	 * the page that is going to be mapped in the spte could have
	 * been freed.
	 */
	kvm->mmu_notifier_seq++;
	/*
	 * The above sequence increase must be visible before the
	 * below count decrease but both values are read by the kvm
	 * page fault under mmu_lock spinlock so we don't need to add
	 * a smb_wmb() here in between the two.
	 */
	kvm->mmu_notifier_count--;
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);

	BUG_ON(kvm->mmu_notifier_count < 0);
}

static int kvm_mmu_notifier_clear_flush_young(struct mmu_notifier *mn,
					   struct mm_struct *mm,
					   unsigned long address)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int young, idx;

	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	young = kvm_age_hva(kvm, address);
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);

	if (young)
		kvm_flush_remote_tlbs(kvm);

	return young;
}

static int kvm_mmu_notifier_test_young(struct mmu_notifier *mn,
				    struct mm_struct *mm,
				    unsigned long address)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int young, idx;

	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	spin_lock(&kvm->mmu_lock);
	young = kvm_test_age_hva(kvm, address);
	spin_unlock(&kvm->mmu_lock);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);

	return young;
}

static void kvm_mmu_notifier_release(struct mmu_notifier *mn,
				   struct mm_struct *mm)
{
	struct kvm *kvm = mmu_notifier_to_kvm(mn);
	int idx;

	idx = srcu_read_lock(&kvm->srcu);
	kvm_arch_flush_shadow(kvm);
	srcu_read_unlock(&kvm->srcu, idx);
}

static const struct mmu_notifier_ops kvm_mmu_notifier_ops = {
	.invalidate_page	= kvm_mmu_notifier_invalidate_page,
	.invalidate_range_start	= kvm_mmu_notifier_invalidate_range_start,
	.invalidate_range_end	= kvm_mmu_notifier_invalidate_range_end,
	.clear_flush_young	= kvm_mmu_notifier_clear_flush_young,
	.test_young		= kvm_mmu_notifier_test_young,
	.change_pte		= kvm_mmu_notifier_change_pte,
	.release		= kvm_mmu_notifier_release,
};

static int kvm_init_mmu_notifier(struct kvm *kvm)
{
	kvm->mmu_notifier.ops = &kvm_mmu_notifier_ops;
	return mmu_notifier_register(&kvm->mmu_notifier, current->mm);
}

#else /* !(CONFIG_MMU_NOTIFIER && KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER) */

static int kvm_init_mmu_notifier(struct kvm *kvm)
{
	return 0;
}

#endif /* CONFIG_MMU_NOTIFIER && KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER */

static void kvm_init_memslots_id(struct kvm *kvm)
{
	int i;
	struct kvm_memslots *slots = kvm->memslots;

	for (i = 0; i < KVM_MEM_SLOTS_NUM; i++)
		slots->id_to_index[i] = slots->memslots[i].id = i;
}

static struct kvm *kvm_create_vm(void)
{
	int r, i;
	struct kvm *kvm = kvm_arch_alloc_vm();

	if (!kvm)
		return ERR_PTR(-ENOMEM);

	r = kvm_arch_init_vm(kvm);
	if (r)
		goto out_err_nodisable;

	r = hardware_enable_all();
	if (r)
		goto out_err_nodisable;

#ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP
	INIT_HLIST_HEAD(&kvm->mask_notifier_list);
	INIT_HLIST_HEAD(&kvm->irq_ack_notifier_list);
#endif

	r = -ENOMEM;
	kvm->memslots = kzalloc(sizeof(struct kvm_memslots), GFP_KERNEL);
	if (!kvm->memslots)
		goto out_err_nosrcu;
	kvm_init_memslots_id(kvm);
	if (init_srcu_struct(&kvm->srcu))
		goto out_err_nosrcu;
	for (i = 0; i < KVM_NR_BUSES; i++) {
		kvm->buses[i] = kzalloc(sizeof(struct kvm_io_bus),
					GFP_KERNEL);
		if (!kvm->buses[i])
			goto out_err;
	}

	spin_lock_init(&kvm->mmu_lock);
	kvm->mm = current->mm;
	atomic_inc(&kvm->mm->mm_count);
	kvm_eventfd_init(kvm);
	mutex_init(&kvm->lock);
	mutex_init(&kvm->irq_lock);
	mutex_init(&kvm->slots_lock);
	atomic_set(&kvm->users_count, 1);

	r = kvm_init_mmu_notifier(kvm);
	if (r)
		goto out_err;

	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	list_add(&kvm->vm_list, &vm_list);
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);

	return kvm;

out_err:
	cleanup_srcu_struct(&kvm->srcu);
out_err_nosrcu:
	hardware_disable_all();
out_err_nodisable:
	for (i = 0; i < KVM_NR_BUSES; i++)
		kfree(kvm->buses[i]);
	kfree(kvm->memslots);
	kvm_arch_free_vm(kvm);
	return ERR_PTR(r);
}

static void kvm_destroy_dirty_bitmap(struct kvm_memory_slot *memslot)
{
	if (!memslot->dirty_bitmap)
		return;

	if (2 * kvm_dirty_bitmap_bytes(memslot) > PAGE_SIZE)
		vfree(memslot->dirty_bitmap_head);
	else
		kfree(memslot->dirty_bitmap_head);

	memslot->dirty_bitmap = NULL;
	memslot->dirty_bitmap_head = NULL;
}

/*
 * Free any memory in @free but not in @dont.
 */
static void kvm_free_physmem_slot(struct kvm_memory_slot *free,
				 struct kvm_memory_slot *dont)
{
	int i;

	if (!dont || free->rmap != dont->rmap)
		vfree(free->rmap);

	if (!dont || free->dirty_bitmap != dont->dirty_bitmap)
		kvm_destroy_dirty_bitmap(free);


	for (i = 0; i < KVM_NR_PAGE_SIZES - 1; ++i) {
		if (!dont || free->lpage_info[i] != dont->lpage_info[i]) {
			vfree(free->lpage_info[i]);
			free->lpage_info[i] = NULL;
		}
	}

	free->npages = 0;
	free->rmap = NULL;
}

void kvm_free_physmem(struct kvm *kvm)
{
	struct kvm_memslots *slots = kvm->memslots;
	struct kvm_memory_slot *memslot;

	kvm_for_each_memslot(memslot, slots)
		kvm_free_physmem_slot(memslot, NULL);

	kfree(kvm->memslots);
}

static void kvm_destroy_vm(struct kvm *kvm)
{
	int i;
	struct mm_struct *mm = kvm->mm;

	kvm_arch_sync_events(kvm);
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	list_del(&kvm->vm_list);
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
	kvm_free_irq_routing(kvm);
	for (i = 0; i < KVM_NR_BUSES; i++)
		kvm_io_bus_destroy(kvm->buses[i]);
	kvm_coalesced_mmio_free(kvm);
#if defined(CONFIG_MMU_NOTIFIER) && defined(KVM_ARCH_WANT_MMU_NOTIFIER)
	mmu_notifier_unregister(&kvm->mmu_notifier, kvm->mm);
#else
	kvm_arch_flush_shadow(kvm);
#endif
	kvm_arch_destroy_vm(kvm);
	kvm_free_physmem(kvm);
	cleanup_srcu_struct(&kvm->srcu);
	kvm_arch_free_vm(kvm);
	hardware_disable_all();
	mmdrop(mm);
}

void kvm_get_kvm(struct kvm *kvm)
{
	atomic_inc(&kvm->users_count);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_get_kvm);

void kvm_put_kvm(struct kvm *kvm)
{
	if (atomic_dec_and_test(&kvm->users_count))
		kvm_destroy_vm(kvm);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_put_kvm);


static int kvm_vm_release(struct inode *inode, struct file *filp)
{
	struct kvm *kvm = filp->private_data;

	kvm_irqfd_release(kvm);

	kvm_put_kvm(kvm);
	return 0;
}

#ifndef CONFIG_S390
/*
 * Allocation size is twice as large as the actual dirty bitmap size.
 * This makes it possible to do double buffering: see x86's
 * kvm_vm_ioctl_get_dirty_log().
 */
static int kvm_create_dirty_bitmap(struct kvm_memory_slot *memslot)
{
	unsigned long dirty_bytes = 2 * kvm_dirty_bitmap_bytes(memslot);

	if (dirty_bytes > PAGE_SIZE)
		memslot->dirty_bitmap = vzalloc(dirty_bytes);
	else
		memslot->dirty_bitmap = kzalloc(dirty_bytes, GFP_KERNEL);

	if (!memslot->dirty_bitmap)
		return -ENOMEM;

	memslot->dirty_bitmap_head = memslot->dirty_bitmap;
	memslot->nr_dirty_pages = 0;
	return 0;
}
#endif /* !CONFIG_S390 */

static struct kvm_memory_slot *
search_memslots(struct kvm_memslots *slots, gfn_t gfn)
{
	struct kvm_memory_slot *memslot;

	kvm_for_each_memslot(memslot, slots)
		if (gfn >= memslot->base_gfn &&
		   gfn < memslot->base_gfn + memslot->npages)
			return memslot;

	return NULL;
}

static int cmp_memslot(const void *slot1, const void *slot2)
{
	struct kvm_memory_slot *s1, *s2;

	s1 = (struct kvm_memory_slot *)slot1;
	s2 = (struct kvm_memory_slot *)slot2;

	if (s1->npages < s2->npages)
		return 1;
	if (s1->npages > s2->npages)
		return -1;

	return 0;
}

/*
 * Sort the memslots base on its size, so the larger slots
 * will get better fit.
 */
static void sort_memslots(struct kvm_memslots *slots)
{
	int i;

	sort(slots->memslots, KVM_MEM_SLOTS_NUM,
	   sizeof(struct kvm_memory_slot), cmp_memslot, NULL);

	for (i = 0; i < KVM_MEM_SLOTS_NUM; i++)
		slots->id_to_index[slots->memslots[i].id] = i;
}

void update_memslots(struct kvm_memslots *slots, struct kvm_memory_slot *new)
{
	if (new) {
		int id = new->id;
		struct kvm_memory_slot *old = id_to_memslot(slots, id);
		unsigned long npages = old->npages;

		*old = *new;
		if (new->npages != npages)
			sort_memslots(slots);
	}

	slots->generation++;
}

/*
 * Allocate some memory and give it an address in the guest physical address
 * space.
 *
 * Discontiguous memory is allowed, mostly for framebuffers.
 *
 * Must be called holding mmap_sem for write.
 */
int __kvm_set_memory_region(struct kvm *kvm,
			  struct kvm_userspace_memory_region *mem,
			  int user_alloc)
{
	int r;
	gfn_t base_gfn;
	unsigned long npages;
	unsigned long i;
	struct kvm_memory_slot *memslot;
	struct kvm_memory_slot old, new;
	struct kvm_memslots *slots, *old_memslots;

	r = -EINVAL;
	/* General sanity checks */
	if (mem->memory_size & (PAGE_SIZE - 1))
		goto out;
	if (mem->guest_phys_addr & (PAGE_SIZE - 1))
		goto out;
	/* We can read the guest memory with __xxx_user() later on. */
	if (user_alloc &&
	  ((mem->userspace_addr & (PAGE_SIZE - 1)) ||
	   !access_ok(VERIFY_WRITE,
			(void __user *)(unsigned long)mem->userspace_addr,
			mem->memory_size)))
		goto out;
	if (mem->slot >= KVM_MEM_SLOTS_NUM)
		goto out;
	if (mem->guest_phys_addr + mem->memory_size < mem->guest_phys_addr)
		goto out;

	memslot = id_to_memslot(kvm->memslots, mem->slot);
	base_gfn = mem->guest_phys_addr >> PAGE_SHIFT;
	npages = mem->memory_size >> PAGE_SHIFT;

	r = -EINVAL;
	if (npages > KVM_MEM_MAX_NR_PAGES)
		goto out;

	if (!npages)
		mem->flags &= ~KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES;

	new = old = *memslot;

	new.id = mem->slot;
	new.base_gfn = base_gfn;
	new.npages = npages;
	new.flags = mem->flags;

	/* Disallow changing a memory slot's size. */
	r = -EINVAL;
	if (npages && old.npages && npages != old.npages)
		goto out_free;

	/* Check for overlaps */
	r = -EEXIST;
	for (i = 0; i < KVM_MEMORY_SLOTS; ++i) {
		struct kvm_memory_slot *s = &kvm->memslots->memslots[i];

		if (s == memslot || !s->npages)
			continue;
		if (!((base_gfn + npages <= s->base_gfn) ||
		   (base_gfn >= s->base_gfn + s->npages)))
			goto out_free;
	}

	/* Free page dirty bitmap if unneeded */
	if (!(new.flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES))
		new.dirty_bitmap = NULL;

	r = -ENOMEM;

	/* Allocate if a slot is being created */
#ifndef CONFIG_S390
	if (npages && !new.rmap) {
		new.rmap = vzalloc(npages * sizeof(*new.rmap));

		if (!new.rmap)
			goto out_free;

		new.user_alloc = user_alloc;
		new.userspace_addr = mem->userspace_addr;
	}
	if (!npages)
		goto skip_lpage;

	for (i = 0; i < KVM_NR_PAGE_SIZES - 1; ++i) {
		unsigned long ugfn;
		unsigned long j;
		int lpages;
		int level = i + 2;

		/* Avoid unused variable warning if no large pages */
		(void)level;

		if (new.lpage_info[i])
			continue;

		lpages = 1 + ((base_gfn + npages - 1)
			   >> KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(level));
		lpages -= base_gfn >> KVM_HPAGE_GFN_SHIFT(level);

		new.lpage_info[i] = vzalloc(lpages * sizeof(*new.lpage_info[i]));

		if (!new.lpage_info[i])
			goto out_free;

		if (base_gfn & (KVM_PAGES_PER_HPAGE(level) - 1))
			new.lpage_info[i][0].write_count = 1;
		if ((base_gfn+npages) & (KVM_PAGES_PER_HPAGE(level) - 1))
			new.lpage_info[i][lpages - 1].write_count = 1;
		ugfn = new.userspace_addr >> PAGE_SHIFT;
		/*
		 * If the gfn and userspace address are not aligned wrt each
		 * other, or if explicitly asked to, disable large page
		 * support for this slot
		 */
		if ((base_gfn ^ ugfn) & (KVM_PAGES_PER_HPAGE(level) - 1) ||
		  !largepages_enabled)
			for (j = 0; j < lpages; ++j)
				new.lpage_info[i][j].write_count = 1;
	}

skip_lpage:

	/* Allocate page dirty bitmap if needed */
	if ((new.flags & KVM_MEM_LOG_DIRTY_PAGES) && !new.dirty_bitmap) {
		if (kvm_create_dirty_bitmap(&new) < 0)
			goto out_free;
		/* destroy any largepage mappings for dirty tracking */
	}
#else /* not defined CONFIG_S390 */
	new.user_alloc = user_alloc;
	if (user_alloc)
		new.userspace_addr = mem->userspace_addr;
#endif /* not defined CONFIG_S390 */

	if (!npages) {
		struct kvm_memory_slot *slot;

		r = -ENOMEM;
		slots = kmemdup(kvm->memslots, sizeof(struct kvm_memslots),
				GFP_KERNEL);
		if (!slots)
			goto out_free;
		slot = id_to_memslot(slots, mem->slot);
		slot->flags |= KVM_MEMSLOT_INVALID;

		update_memslots(slots, NULL);

		old_memslots = kvm->memslots;
		rcu_assign_pointer(kvm->memslots, slots);
		synchronize_srcu_expedited(&kvm->srcu);
		/* From this point no new shadow pages pointing to a deleted
		 * memslot will be created.
		 *
		 * validation of sp->gfn happens in:
		 * 	- gfn_to_hva (kvm_read_guest, gfn_to_pfn)
		 * 	- kvm_is_visible_gfn (mmu_check_roots)
		 */
		kvm_arch_flush_shadow(kvm);
		kfree(old_memslots);
	}

	r = kvm_arch_prepare_memory_region(kvm, &new, old, mem, user_alloc);
	if (r)
		goto out_free;

	/* map the pages in iommu page table */
	if (npages) {
		r = kvm_iommu_map_pages(kvm, &new);
		if (r)
			goto out_free;
	}

	r = -ENOMEM;
	slots = kmemdup(kvm->memslots, sizeof(struct kvm_memslots),
			GFP_KERNEL);
	if (!slots)
		goto out_free;

	/* actual memory is freed via old in kvm_free_physmem_slot below */
	if (!npages) {
		new.rmap = NULL;
		new.dirty_bitmap = NULL;
		for (i = 0; i < KVM_NR_PAGE_SIZES - 1; ++i)
			new.lpage_info[i] = NULL;
	}

	update_memslots(slots, &new);
	old_memslots = kvm->memslots;
	rcu_assign_pointer(kvm->memslots, slots);
	synchronize_srcu_expedited(&kvm->srcu);

	kvm_arch_commit_memory_region(kvm, mem, old, user_alloc);

	/*
	 * If the new memory slot is created, we need to clear all
	 * mmio sptes.
	 */
	if (npages && old.base_gfn != mem->guest_phys_addr >> PAGE_SHIFT)
		kvm_arch_flush_shadow(kvm);

	kvm_free_physmem_slot(&old, &new);
	kfree(old_memslots);

	return 0;

out_free:
	kvm_free_physmem_slot(&new, &old);
out:
	return r;

}
EXPORT_SYMBOL_GPL(__kvm_set_memory_region);

int kvm_set_memory_region(struct kvm *kvm,
			 struct kvm_userspace_memory_region *mem,
			 int user_alloc)
{
	int r;

	mutex_lock(&kvm->slots_lock);
	r = __kvm_set_memory_region(kvm, mem, user_alloc);
	mutex_unlock(&kvm->slots_lock);
	return r;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_set_memory_region);

int kvm_vm_ioctl_set_memory_region(struct kvm *kvm,
				  struct
				  kvm_userspace_memory_region *mem,
				  int user_alloc)
{
	if (mem->slot >= KVM_MEMORY_SLOTS)
		return -EINVAL;
	return kvm_set_memory_region(kvm, mem, user_alloc);
}

int kvm_get_dirty_log(struct kvm *kvm,
			struct kvm_dirty_log *log, int *is_dirty)
{
	struct kvm_memory_slot *memslot;
	int r, i;
	unsigned long n;
	unsigned long any = 0;

	r = -EINVAL;
	if (log->slot >= KVM_MEMORY_SLOTS)
		goto out;

	memslot = id_to_memslot(kvm->memslots, log->slot);
	r = -ENOENT;
	if (!memslot->dirty_bitmap)
		goto out;

	n = kvm_dirty_bitmap_bytes(memslot);

	for (i = 0; !any && i < n/sizeof(long); ++i)
		any = memslot->dirty_bitmap[i];

	r = -EFAULT;
	if (copy_to_user(log->dirty_bitmap, memslot->dirty_bitmap, n))
		goto out;

	if (any)
		*is_dirty = 1;

	r = 0;
out:
	return r;
}

void kvm_disable_largepages(void)
{
	largepages_enabled = false;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_disable_largepages);

int is_error_page(struct page *page)
{
	return page == bad_page || page == hwpoison_page || page == fault_page;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_error_page);

int is_error_pfn(pfn_t pfn)
{
	return pfn == bad_pfn || pfn == hwpoison_pfn || pfn == fault_pfn;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_error_pfn);

int is_hwpoison_pfn(pfn_t pfn)
{
	return pfn == hwpoison_pfn;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_hwpoison_pfn);

int is_fault_pfn(pfn_t pfn)
{
	return pfn == fault_pfn;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_fault_pfn);

int is_noslot_pfn(pfn_t pfn)
{
	return pfn == bad_pfn;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_noslot_pfn);

int is_invalid_pfn(pfn_t pfn)
{
	return pfn == hwpoison_pfn || pfn == fault_pfn;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(is_invalid_pfn);

static inline unsigned long bad_hva(void)
{
	return PAGE_OFFSET;
}

int kvm_is_error_hva(unsigned long addr)
{
	return addr == bad_hva();
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_is_error_hva);

static struct kvm_memory_slot *__gfn_to_memslot(struct kvm_memslots *slots,
						gfn_t gfn)
{
	return search_memslots(slots, gfn);
}

struct kvm_memory_slot *gfn_to_memslot(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	return __gfn_to_memslot(kvm_memslots(kvm), gfn);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_memslot);

int kvm_is_visible_gfn(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	struct kvm_memory_slot *memslot = gfn_to_memslot(kvm, gfn);

	if (!memslot || memslot->id >= KVM_MEMORY_SLOTS ||
	   memslot->flags & KVM_MEMSLOT_INVALID)
		return 0;

	return 1;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_is_visible_gfn);

unsigned long kvm_host_page_size(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	struct vm_area_struct *vma;
	unsigned long addr, size;

	size = PAGE_SIZE;

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return PAGE_SIZE;

	down_read(&current->mm->mmap_sem);
	vma = find_vma(current->mm, addr);
	if (!vma)
		goto out;

	size = vma_kernel_pagesize(vma);

out:
	up_read(&current->mm->mmap_sem);

	return size;
}

static unsigned long gfn_to_hva_many(struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn,
				   gfn_t *nr_pages)
{
	if (!slot || slot->flags & KVM_MEMSLOT_INVALID)
		return bad_hva();

	if (nr_pages)
		*nr_pages = slot->npages - (gfn - slot->base_gfn);

	return gfn_to_hva_memslot(slot, gfn);
}

unsigned long gfn_to_hva(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	return gfn_to_hva_many(gfn_to_memslot(kvm, gfn), gfn, NULL);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_hva);

static pfn_t get_fault_pfn(void)
{
	get_page(fault_page);
	return fault_pfn;
}

int get_user_page_nowait(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
	unsigned long start, int write, struct page **page)
{
	int flags = FOLL_TOUCH | FOLL_NOWAIT | FOLL_HWPOISON | FOLL_GET;

	if (write)
		flags |= FOLL_WRITE;

	return __get_user_pages(tsk, mm, start, 1, flags, page, NULL, NULL);
}

static inline int check_user_page_hwpoison(unsigned long addr)
{
	int rc, flags = FOLL_TOUCH | FOLL_HWPOISON | FOLL_WRITE;

	rc = __get_user_pages(current, current->mm, addr, 1,
			   flags, NULL, NULL, NULL);
	return rc == -EHWPOISON;
}

static pfn_t hva_to_pfn(struct kvm *kvm, unsigned long addr, bool atomic,
			bool *async, bool write_fault, bool *writable)
{
	struct page *page[1];
	int npages = 0;
	pfn_t pfn;

	/* we can do it either atomically or asynchronously, not both */
	BUG_ON(atomic && async);

	BUG_ON(!write_fault && !writable);

	if (writable)
		*writable = true;

	if (atomic || async)
		npages = __get_user_pages_fast(addr, 1, 1, page);

	if (unlikely(npages != 1) && !atomic) {
		might_sleep();

		if (writable)
			*writable = write_fault;

		if (async) {
			down_read(&current->mm->mmap_sem);
			npages = get_user_page_nowait(current, current->mm,
						   addr, write_fault, page);
			up_read(&current->mm->mmap_sem);
		} else
			npages = get_user_pages_fast(addr, 1, write_fault,
						   page);

		/* map read fault as writable if possible */
		if (unlikely(!write_fault) && npages == 1) {
			struct page *wpage[1];

			npages = __get_user_pages_fast(addr, 1, 1, wpage);
			if (npages == 1) {
				*writable = true;
				put_page(page[0]);
				page[0] = wpage[0];
			}
			npages = 1;
		}
	}

	if (unlikely(npages != 1)) {
		struct vm_area_struct *vma;

		if (atomic)
			return get_fault_pfn();

		down_read(&current->mm->mmap_sem);
		if (npages == -EHWPOISON ||
			(!async && check_user_page_hwpoison(addr))) {
			up_read(&current->mm->mmap_sem);
			get_page(hwpoison_page);
			return page_to_pfn(hwpoison_page);
		}

		vma = find_vma_intersection(current->mm, addr, addr+1);

		if (vma == NULL)
			pfn = get_fault_pfn();
		else if ((vma->vm_flags & VM_PFNMAP)) {
			pfn = ((addr - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT) +
				vma->vm_pgoff;
			BUG_ON(!kvm_is_mmio_pfn(pfn));
		} else {
			if (async && (vma->vm_flags & VM_WRITE))
				*async = true;
			pfn = get_fault_pfn();
		}
		up_read(&current->mm->mmap_sem);
	} else
		pfn = page_to_pfn(page[0]);

	return pfn;
}

pfn_t hva_to_pfn_atomic(struct kvm *kvm, unsigned long addr)
{
	return hva_to_pfn(kvm, addr, true, NULL, true, NULL);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(hva_to_pfn_atomic);

static pfn_t __gfn_to_pfn(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, bool atomic, bool *async,
			 bool write_fault, bool *writable)
{
	unsigned long addr;

	if (async)
		*async = false;

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr)) {
		get_page(bad_page);
		return page_to_pfn(bad_page);
	}

	return hva_to_pfn(kvm, addr, atomic, async, write_fault, writable);
}

pfn_t gfn_to_pfn_atomic(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	return __gfn_to_pfn(kvm, gfn, true, NULL, true, NULL);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_pfn_atomic);

pfn_t gfn_to_pfn_async(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, bool *async,
		    bool write_fault, bool *writable)
{
	return __gfn_to_pfn(kvm, gfn, false, async, write_fault, writable);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_pfn_async);

pfn_t gfn_to_pfn(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	return __gfn_to_pfn(kvm, gfn, false, NULL, true, NULL);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_pfn);

pfn_t gfn_to_pfn_prot(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, bool write_fault,
		   bool *writable)
{
	return __gfn_to_pfn(kvm, gfn, false, NULL, write_fault, writable);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_pfn_prot);

pfn_t gfn_to_pfn_memslot(struct kvm *kvm,
			 struct kvm_memory_slot *slot, gfn_t gfn)
{
	unsigned long addr = gfn_to_hva_memslot(slot, gfn);
	return hva_to_pfn(kvm, addr, false, NULL, true, NULL);
}

int gfn_to_page_many_atomic(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, struct page **pages,
								 int nr_pages)
{
	unsigned long addr;
	gfn_t entry;

	addr = gfn_to_hva_many(gfn_to_memslot(kvm, gfn), gfn, &entry);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return -1;

	if (entry < nr_pages)
		return 0;

	return __get_user_pages_fast(addr, nr_pages, 1, pages);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_page_many_atomic);

struct page *gfn_to_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	pfn_t pfn;

	pfn = gfn_to_pfn(kvm, gfn);
	if (!kvm_is_mmio_pfn(pfn))
		return pfn_to_page(pfn);

	WARN_ON(kvm_is_mmio_pfn(pfn));

	get_page(bad_page);
	return bad_page;
}

EXPORT_SYMBOL_GPL(gfn_to_page);

void kvm_release_page_clean(struct page *page)
{
	kvm_release_pfn_clean(page_to_pfn(page));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_release_page_clean);

void kvm_release_pfn_clean(pfn_t pfn)
{
	if (!kvm_is_mmio_pfn(pfn))
		put_page(pfn_to_page(pfn));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_release_pfn_clean);

void kvm_release_page_dirty(struct page *page)
{
	kvm_release_pfn_dirty(page_to_pfn(page));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_release_page_dirty);

void kvm_release_pfn_dirty(pfn_t pfn)
{
	kvm_set_pfn_dirty(pfn);
	kvm_release_pfn_clean(pfn);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_release_pfn_dirty);

void kvm_set_page_dirty(struct page *page)
{
	kvm_set_pfn_dirty(page_to_pfn(page));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_set_page_dirty);

void kvm_set_pfn_dirty(pfn_t pfn)
{
	if (!kvm_is_mmio_pfn(pfn)) {
		struct page *page = pfn_to_page(pfn);
		if (!PageReserved(page))
			SetPageDirty(page);
	}
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_set_pfn_dirty);

void kvm_set_pfn_accessed(pfn_t pfn)
{
	if (!kvm_is_mmio_pfn(pfn))
		mark_page_accessed(pfn_to_page(pfn));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_set_pfn_accessed);

void kvm_get_pfn(pfn_t pfn)
{
	if (!kvm_is_mmio_pfn(pfn))
		get_page(pfn_to_page(pfn));
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_get_pfn);

static int next_segment(unsigned long len, int offset)
{
	if (len > PAGE_SIZE - offset)
		return PAGE_SIZE - offset;
	else
		return len;
}

int kvm_read_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, void *data, int offset,
			int len)
{
	int r;
	unsigned long addr;

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return -EFAULT;
	r = __copy_from_user(data, (void __user *)addr + offset, len);
	if (r)
		return -EFAULT;
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_read_guest_page);

int kvm_read_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, void *data, unsigned long len)
{
	gfn_t gfn = gpa >> PAGE_SHIFT;
	int seg;
	int offset = offset_in_page(gpa);
	int ret;

	while ((seg = next_segment(len, offset)) != 0) {
		ret = kvm_read_guest_page(kvm, gfn, data, offset, seg);
		if (ret < 0)
			return ret;
		offset = 0;
		len -= seg;
		data += seg;
		++gfn;
	}
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_read_guest);

int kvm_read_guest_atomic(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, void *data,
			 unsigned long len)
{
	int r;
	unsigned long addr;
	gfn_t gfn = gpa >> PAGE_SHIFT;
	int offset = offset_in_page(gpa);

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return -EFAULT;
	pagefault_disable();
	r = __copy_from_user_inatomic(data, (void __user *)addr + offset, len);
	pagefault_enable();
	if (r)
		return -EFAULT;
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL(kvm_read_guest_atomic);

int kvm_write_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, const void *data,
			 int offset, int len)
{
	int r;
	unsigned long addr;

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return -EFAULT;
	r = __copy_to_user((void __user *)addr + offset, data, len);
	if (r)
		return -EFAULT;
	mark_page_dirty(kvm, gfn);
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_write_guest_page);

int kvm_write_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, const void *data,
		  unsigned long len)
{
	gfn_t gfn = gpa >> PAGE_SHIFT;
	int seg;
	int offset = offset_in_page(gpa);
	int ret;

	while ((seg = next_segment(len, offset)) != 0) {
		ret = kvm_write_guest_page(kvm, gfn, data, offset, seg);
		if (ret < 0)
			return ret;
		offset = 0;
		len -= seg;
		data += seg;
		++gfn;
	}
	return 0;
}

int kvm_gfn_to_hva_cache_init(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
			   gpa_t gpa)
{
	struct kvm_memslots *slots = kvm_memslots(kvm);
	int offset = offset_in_page(gpa);
	gfn_t gfn = gpa >> PAGE_SHIFT;

	ghc->gpa = gpa;
	ghc->generation = slots->generation;
	ghc->memslot = __gfn_to_memslot(slots, gfn);
	ghc->hva = gfn_to_hva_many(ghc->memslot, gfn, NULL);
	if (!kvm_is_error_hva(ghc->hva))
		ghc->hva += offset;
	else
		return -EFAULT;

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_gfn_to_hva_cache_init);

int kvm_write_guest_cached(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
			  void *data, unsigned long len)
{
	struct kvm_memslots *slots = kvm_memslots(kvm);
	int r;

	if (slots->generation != ghc->generation)
		kvm_gfn_to_hva_cache_init(kvm, ghc, ghc->gpa);

	if (kvm_is_error_hva(ghc->hva))
		return -EFAULT;

	r = __copy_to_user((void __user *)ghc->hva, data, len);
	if (r)
		return -EFAULT;
	mark_page_dirty_in_slot(kvm, ghc->memslot, ghc->gpa >> PAGE_SHIFT);

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_write_guest_cached);

int kvm_read_guest_cached(struct kvm *kvm, struct gfn_to_hva_cache *ghc,
			  void *data, unsigned long len)
{
	struct kvm_memslots *slots = kvm_memslots(kvm);
	int r;

	if (slots->generation != ghc->generation)
		kvm_gfn_to_hva_cache_init(kvm, ghc, ghc->gpa);

	if (kvm_is_error_hva(ghc->hva))
		return -EFAULT;

	r = __copy_from_user(data, (void __user *)ghc->hva, len);
	if (r)
		return -EFAULT;

	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_read_guest_cached);

int kvm_clear_guest_page(struct kvm *kvm, gfn_t gfn, int offset, int len)
{
	return kvm_write_guest_page(kvm, gfn, (const void *) empty_zero_page,
				  offset, len);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_clear_guest_page);

int kvm_clear_guest(struct kvm *kvm, gpa_t gpa, unsigned long len)
{
	gfn_t gfn = gpa >> PAGE_SHIFT;
	int seg;
	int offset = offset_in_page(gpa);
	int ret;

    while ((seg = next_segment(len, offset)) != 0) {
		ret = kvm_clear_guest_page(kvm, gfn, offset, seg);
		if (ret < 0)
			return ret;
		offset = 0;
		len -= seg;
		++gfn;
	}
	return 0;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_clear_guest);

void mark_page_dirty_in_slot(struct kvm *kvm, struct kvm_memory_slot *memslot,
			   gfn_t gfn)
{
	if (memslot && memslot->dirty_bitmap) {
		unsigned long rel_gfn = gfn - memslot->base_gfn;

		if (!__test_and_set_bit_le(rel_gfn, memslot->dirty_bitmap))
			memslot->nr_dirty_pages++;
	}
}

void mark_page_dirty(struct kvm *kvm, gfn_t gfn)
{
	struct kvm_memory_slot *memslot;

	memslot = gfn_to_memslot(kvm, gfn);
	mark_page_dirty_in_slot(kvm, memslot, gfn);
}

/*
 * The vCPU has executed a HLT instruction with in-kernel mode enabled.
 */
void kvm_vcpu_block(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	DEFINE_WAIT(wait);

	for (;;) {
		prepare_to_wait(&vcpu->wq, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);

		if (kvm_arch_vcpu_runnable(vcpu)) {
			kvm_make_request(KVM_REQ_UNHALT, vcpu);
			break;
		}
		if (kvm_cpu_has_pending_timer(vcpu))
			break;
		if (signal_pending(current))
			break;

		schedule();
	}

	finish_wait(&vcpu->wq, &wait);
}

void kvm_resched(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	if (!need_resched())
		return;
	cond_resched();
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_resched);

void kvm_vcpu_on_spin(struct kvm_vcpu *me)
{
	struct kvm *kvm = me->kvm;
	struct kvm_vcpu *vcpu;
	int last_boosted_vcpu = me->kvm->last_boosted_vcpu;
	int yielded = 0;
	int pass;
	int i;

	/*
	 * We boost the priority of a VCPU that is runnable but not
	 * currently running, because it got preempted by something
	 * else and called schedule in __vcpu_run. Hopefully that
	 * VCPU is holding the lock that we need and will release it.
	 * We approximate round-robin by starting at the last boosted VCPU.
	 */
	for (pass = 0; pass < 2 && !yielded; pass++) {
		kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm) {
			struct task_struct *task = NULL;
			struct pid *pid;
			if (!pass && i < last_boosted_vcpu) {
				i = last_boosted_vcpu;
				continue;
			} else if (pass && i > last_boosted_vcpu)
				break;
			if (vcpu == me)
				continue;
			if (waitqueue_active(&vcpu->wq))
				continue;
			rcu_read_lock();
			pid = rcu_dereference(vcpu->pid);
			if (pid)
				task = get_pid_task(vcpu->pid, PIDTYPE_PID);
			rcu_read_unlock();
			if (!task)
				continue;
			if (task->flags & PF_VCPU) {
				put_task_struct(task);
				continue;
			}
			if (yield_to(task, 1)) {
				put_task_struct(task);
				kvm->last_boosted_vcpu = i;
				yielded = 1;
				break;
			}
			put_task_struct(task);
		}
	}
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_vcpu_on_spin);

static int kvm_vcpu_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = vma->vm_file->private_data;
	struct page *page;

	if (vmf->pgoff == 0)
		page = virt_to_page(vcpu->run);
#ifdef CONFIG_X86
	else if (vmf->pgoff == KVM_PIO_PAGE_OFFSET)
		page = virt_to_page(vcpu->arch.pio_data);
#endif
#ifdef KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET
	else if (vmf->pgoff == KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET)
		page = virt_to_page(vcpu->kvm->coalesced_mmio_ring);
#endif
	else
		return VM_FAULT_SIGBUS;
	get_page(page);
	vmf->page = page;
	return 0;
}

static const struct vm_operations_struct kvm_vcpu_vm_ops = {
	.fault = kvm_vcpu_fault,
};

static int kvm_vcpu_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
{
	vma->vm_ops = &kvm_vcpu_vm_ops;
	return 0;
}

static int kvm_vcpu_release(struct inode *inode, struct file *filp)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = filp->private_data;

	kvm_put_kvm(vcpu->kvm);
	return 0;
}

static struct file_operations kvm_vcpu_fops = {
	.release    = kvm_vcpu_release,
	.unlocked_ioctl = kvm_vcpu_ioctl,
#ifdef CONFIG_COMPAT
	.compat_ioctl  = kvm_vcpu_compat_ioctl,
#endif
	.mmap      = kvm_vcpu_mmap,
	.llseek		= noop_llseek,
};

/*
 * Allocates an inode for the vcpu.
 */
static int create_vcpu_fd(struct kvm_vcpu *vcpu)
{
	return anon_inode_getfd("kvm-vcpu", &kvm_vcpu_fops, vcpu, O_RDWR);
}

/*
 * Creates some virtual cpus. Good luck creating more than one.
 */
static int kvm_vm_ioctl_create_vcpu(struct kvm *kvm, u32 id)
{
	int r;
	struct kvm_vcpu *vcpu, *v;

	vcpu = kvm_arch_vcpu_create(kvm, id);
	if (IS_ERR(vcpu))
		return PTR_ERR(vcpu);

	preempt_notifier_init(&vcpu->preempt_notifier, &kvm_preempt_ops);

	r = kvm_arch_vcpu_setup(vcpu);
	if (r)
		goto vcpu_destroy;

	mutex_lock(&kvm->lock);
	if (atomic_read(&kvm->online_vcpus) == KVM_MAX_VCPUS) {
		r = -EINVAL;
		goto unlock_vcpu_destroy;
	}

	kvm_for_each_vcpu(r, v, kvm)
		if (v->vcpu_id == id) {
			r = -EEXIST;
			goto unlock_vcpu_destroy;
		}

	BUG_ON(kvm->vcpus[atomic_read(&kvm->online_vcpus)]);

	/* Now it's all set up, let userspace reach it */
	kvm_get_kvm(kvm);
	r = create_vcpu_fd(vcpu);
	if (r < 0) {
		kvm_put_kvm(kvm);
		goto unlock_vcpu_destroy;
	}

	kvm->vcpus[atomic_read(&kvm->online_vcpus)] = vcpu;
	smp_wmb();
	atomic_inc(&kvm->online_vcpus);

	mutex_unlock(&kvm->lock);
	return r;

unlock_vcpu_destroy:
	mutex_unlock(&kvm->lock);
vcpu_destroy:
	kvm_arch_vcpu_destroy(vcpu);
	return r;
}

static int kvm_vcpu_ioctl_set_sigmask(struct kvm_vcpu *vcpu, sigset_t *sigset)
{
	if (sigset) {
		sigdelsetmask(sigset, sigmask(SIGKILL)|sigmask(SIGSTOP));
		vcpu->sigset_active = 1;
		vcpu->sigset = *sigset;
	} else
		vcpu->sigset_active = 0;
	return 0;
}

static long kvm_vcpu_ioctl(struct file *filp,
			  unsigned int ioctl, unsigned long arg)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = filp->private_data;
	void __user *argp = (void __user *)arg;
	int r;
	struct kvm_fpu *fpu = NULL;
	struct kvm_sregs *kvm_sregs = NULL;

	if (vcpu->kvm->mm != current->mm)
		return -EIO;

#if defined(CONFIG_S390) || defined(CONFIG_PPC)
	/*
	 * Special cases: vcpu ioctls that are asynchronous to vcpu execution,
	 * so vcpu_load() would break it.
	 */
	if (ioctl == KVM_S390_INTERRUPT || ioctl == KVM_INTERRUPT)
		return kvm_arch_vcpu_ioctl(filp, ioctl, arg);
#endif


	vcpu_load(vcpu);
	switch (ioctl) {
	case KVM_RUN:
		r = -EINVAL;
		if (arg)
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_run(vcpu, vcpu->run);
		trace_kvm_userspace_exit(vcpu->run->exit_reason, r);
		break;
	case KVM_GET_REGS: {
		struct kvm_regs *kvm_regs;

		r = -ENOMEM;
		kvm_regs = kzalloc(sizeof(struct kvm_regs), GFP_KERNEL);
		if (!kvm_regs)
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_get_regs(vcpu, kvm_regs);
		if (r)
			goto out_free1;
		r = -EFAULT;
		if (copy_to_user(argp, kvm_regs, sizeof(struct kvm_regs)))
			goto out_free1;
		r = 0;
out_free1:
		kfree(kvm_regs);
		break;
	}
	case KVM_SET_REGS: {
		struct kvm_regs *kvm_regs;

		r = -ENOMEM;
		kvm_regs = memdup_user(argp, sizeof(*kvm_regs));
		if (IS_ERR(kvm_regs)) {
			r = PTR_ERR(kvm_regs);
			goto out;
		}
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_regs(vcpu, kvm_regs);
		if (r)
			goto out_free2;
		r = 0;
out_free2:
		kfree(kvm_regs);
		break;
	}
	case KVM_GET_SREGS: {
		kvm_sregs = kzalloc(sizeof(struct kvm_sregs), GFP_KERNEL);
		r = -ENOMEM;
		if (!kvm_sregs)
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_get_sregs(vcpu, kvm_sregs);
		if (r)
			goto out;
		r = -EFAULT;
		if (copy_to_user(argp, kvm_sregs, sizeof(struct kvm_sregs)))
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_SET_SREGS: {
		kvm_sregs = memdup_user(argp, sizeof(*kvm_sregs));
		if (IS_ERR(kvm_sregs)) {
			r = PTR_ERR(kvm_sregs);
			goto out;
		}
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_sregs(vcpu, kvm_sregs);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_GET_MP_STATE: {
		struct kvm_mp_state mp_state;

		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_get_mpstate(vcpu, &mp_state);
		if (r)
			goto out;
		r = -EFAULT;
		if (copy_to_user(argp, &mp_state, sizeof mp_state))
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_SET_MP_STATE: {
		struct kvm_mp_state mp_state;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&mp_state, argp, sizeof mp_state))
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_mpstate(vcpu, &mp_state);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_TRANSLATE: {
		struct kvm_translation tr;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&tr, argp, sizeof tr))
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_translate(vcpu, &tr);
		if (r)
			goto out;
		r = -EFAULT;
		if (copy_to_user(argp, &tr, sizeof tr))
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_SET_GUEST_DEBUG: {
		struct kvm_guest_debug dbg;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&dbg, argp, sizeof dbg))
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_guest_debug(vcpu, &dbg);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_SET_SIGNAL_MASK: {
		struct kvm_signal_mask __user *sigmask_arg = argp;
		struct kvm_signal_mask kvm_sigmask;
		sigset_t sigset, *p;

		p = NULL;
		if (argp) {
			r = -EFAULT;
			if (copy_from_user(&kvm_sigmask, argp,
					  sizeof kvm_sigmask))
				goto out;
			r = -EINVAL;
			if (kvm_sigmask.len != sizeof sigset)
				goto out;
			r = -EFAULT;
			if (copy_from_user(&sigset, sigmask_arg->sigset,
					  sizeof sigset))
				goto out;
			p = &sigset;
		}
		r = kvm_vcpu_ioctl_set_sigmask(vcpu, p);
		break;
	}
	case KVM_GET_FPU: {
		fpu = kzalloc(sizeof(struct kvm_fpu), GFP_KERNEL);
		r = -ENOMEM;
		if (!fpu)
			goto out;
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_get_fpu(vcpu, fpu);
		if (r)
			goto out;
		r = -EFAULT;
		if (copy_to_user(argp, fpu, sizeof(struct kvm_fpu)))
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_SET_FPU: {
		fpu = memdup_user(argp, sizeof(*fpu));
		if (IS_ERR(fpu)) {
			r = PTR_ERR(fpu);
			goto out;
		}
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl_set_fpu(vcpu, fpu);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	default:
		r = kvm_arch_vcpu_ioctl(filp, ioctl, arg);
	}
out:
	vcpu_put(vcpu);
	kfree(fpu);
	kfree(kvm_sregs);
	return r;
}

#ifdef CONFIG_COMPAT
static long kvm_vcpu_compat_ioctl(struct file *filp,
				 unsigned int ioctl, unsigned long arg)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = filp->private_data;
	void __user *argp = compat_ptr(arg);
	int r;

	if (vcpu->kvm->mm != current->mm)
		return -EIO;

	switch (ioctl) {
	case KVM_SET_SIGNAL_MASK: {
		struct kvm_signal_mask __user *sigmask_arg = argp;
		struct kvm_signal_mask kvm_sigmask;
		compat_sigset_t csigset;
		sigset_t sigset;

		if (argp) {
			r = -EFAULT;
			if (copy_from_user(&kvm_sigmask, argp,
					  sizeof kvm_sigmask))
				goto out;
			r = -EINVAL;
			if (kvm_sigmask.len != sizeof csigset)
				goto out;
			r = -EFAULT;
			if (copy_from_user(&csigset, sigmask_arg->sigset,
					  sizeof csigset))
				goto out;
		}
		sigset_from_compat(&sigset, &csigset);
		r = kvm_vcpu_ioctl_set_sigmask(vcpu, &sigset);
		break;
	}
	default:
		r = kvm_vcpu_ioctl(filp, ioctl, arg);
	}

out:
	return r;
}
#endif

static long kvm_vm_ioctl(struct file *filp,
			  unsigned int ioctl, unsigned long arg)
{
	struct kvm *kvm = filp->private_data;
	void __user *argp = (void __user *)arg;
	int r;

	if (kvm->mm != current->mm)
		return -EIO;
	switch (ioctl) {
	case KVM_CREATE_VCPU:
		r = kvm_vm_ioctl_create_vcpu(kvm, arg);
		if (r < 0)
			goto out;
		break;
	case KVM_SET_USER_MEMORY_REGION: {
		struct kvm_userspace_memory_region kvm_userspace_mem;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&kvm_userspace_mem, argp,
						sizeof kvm_userspace_mem))
			goto out;

		r = kvm_vm_ioctl_set_memory_region(kvm, &kvm_userspace_mem, 1);
		if (r)
			goto out;
		break;
	}
	case KVM_GET_DIRTY_LOG: {
		struct kvm_dirty_log log;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&log, argp, sizeof log))
			goto out;
		r = kvm_vm_ioctl_get_dirty_log(kvm, &log);
		if (r)
			goto out;
		break;
	}
#ifdef KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET
	case KVM_REGISTER_COALESCED_MMIO: {
		struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&zone, argp, sizeof zone))
			goto out;
		r = kvm_vm_ioctl_register_coalesced_mmio(kvm, &zone);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
	case KVM_UNREGISTER_COALESCED_MMIO: {
		struct kvm_coalesced_mmio_zone zone;
		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&zone, argp, sizeof zone))
			goto out;
		r = kvm_vm_ioctl_unregister_coalesced_mmio(kvm, &zone);
		if (r)
			goto out;
		r = 0;
		break;
	}
#endif
	case KVM_IRQFD: {
		struct kvm_irqfd data;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&data, argp, sizeof data))
			goto out;
		r = kvm_irqfd(kvm, data.fd, data.gsi, data.flags);
		break;
	}
	case KVM_IOEVENTFD: {
		struct kvm_ioeventfd data;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&data, argp, sizeof data))
			goto out;
		r = kvm_ioeventfd(kvm, &data);
		break;
	}
#ifdef CONFIG_KVM_APIC_ARCHITECTURE
	case KVM_SET_BOOT_CPU_ID:
		r = 0;
		mutex_lock(&kvm->lock);
		if (atomic_read(&kvm->online_vcpus) != 0)
			r = -EBUSY;
		else
			kvm->bsp_vcpu_id = arg;
		mutex_unlock(&kvm->lock);
		break;
#endif
	default:
		r = kvm_arch_vm_ioctl(filp, ioctl, arg);
		if (r == -ENOTTY)
			r = kvm_vm_ioctl_assigned_device(kvm, ioctl, arg);
	}
out:
	return r;
}

#ifdef CONFIG_COMPAT
struct compat_kvm_dirty_log {
	__u32 slot;
	__u32 padding1;
	union {
		compat_uptr_t dirty_bitmap; /* one bit per page */
		__u64 padding2;
	};
};

static long kvm_vm_compat_ioctl(struct file *filp,
			  unsigned int ioctl, unsigned long arg)
{
	struct kvm *kvm = filp->private_data;
	int r;

	if (kvm->mm != current->mm)
		return -EIO;
	switch (ioctl) {
	case KVM_GET_DIRTY_LOG: {
		struct compat_kvm_dirty_log compat_log;
		struct kvm_dirty_log log;

		r = -EFAULT;
		if (copy_from_user(&compat_log, (void __user *)arg,
				  sizeof(compat_log)))
			goto out;
		log.slot	 = compat_log.slot;
		log.padding1	 = compat_log.padding1;
		log.padding2	 = compat_log.padding2;
		log.dirty_bitmap = compat_ptr(compat_log.dirty_bitmap);

		r = kvm_vm_ioctl_get_dirty_log(kvm, &log);
		if (r)
			goto out;
		break;
	}
	default:
		r = kvm_vm_ioctl(filp, ioctl, arg);
	}

out:
	return r;
}
#endif

static int kvm_vm_fault(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf)
{
	struct page *page[1];
	unsigned long addr;
	int npages;
	gfn_t gfn = vmf->pgoff;
	struct kvm *kvm = vma->vm_file->private_data;

	addr = gfn_to_hva(kvm, gfn);
	if (kvm_is_error_hva(addr))
		return VM_FAULT_SIGBUS;

	npages = get_user_pages(current, current->mm, addr, 1, 1, 0, page,
				NULL);
	if (unlikely(npages != 1))
		return VM_FAULT_SIGBUS;

	vmf->page = page[0];
	return 0;
}

static const struct vm_operations_struct kvm_vm_vm_ops = {
	.fault = kvm_vm_fault,
};

static int kvm_vm_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma)
{
	vma->vm_ops = &kvm_vm_vm_ops;
	return 0;
}

static struct file_operations kvm_vm_fops = {
	.release    = kvm_vm_release,
	.unlocked_ioctl = kvm_vm_ioctl,
#ifdef CONFIG_COMPAT
	.compat_ioctl  = kvm_vm_compat_ioctl,
#endif
	.mmap      = kvm_vm_mmap,
	.llseek		= noop_llseek,
};

static int kvm_dev_ioctl_create_vm(void)
{
	int r;
	struct kvm *kvm;

	kvm = kvm_create_vm();
	if (IS_ERR(kvm))
		return PTR_ERR(kvm);
#ifdef KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET
	r = kvm_coalesced_mmio_init(kvm);
	if (r < 0) {
		kvm_put_kvm(kvm);
		return r;
	}
#endif
	r = anon_inode_getfd("kvm-vm", &kvm_vm_fops, kvm, O_RDWR);
	if (r < 0)
		kvm_put_kvm(kvm);

	return r;
}

static long kvm_dev_ioctl_check_extension_generic(long arg)
{
	switch (arg) {
	case KVM_CAP_USER_MEMORY:
	case KVM_CAP_DESTROY_MEMORY_REGION_WORKS:
	case KVM_CAP_JOIN_MEMORY_REGIONS_WORKS:
#ifdef CONFIG_KVM_APIC_ARCHITECTURE
	case KVM_CAP_SET_BOOT_CPU_ID:
#endif
	case KVM_CAP_INTERNAL_ERROR_DATA:
		return 1;
#ifdef CONFIG_HAVE_KVM_IRQCHIP
	case KVM_CAP_IRQ_ROUTING:
		return KVM_MAX_IRQ_ROUTES;
#endif
	default:
		break;
	}
	return kvm_dev_ioctl_check_extension(arg);
}

static long kvm_dev_ioctl(struct file *filp,
			 unsigned int ioctl, unsigned long arg)
{
	long r = -EINVAL;

	switch (ioctl) {
	case KVM_GET_API_VERSION:
		r = -EINVAL;
		if (arg)
			goto out;
		r = KVM_API_VERSION;
		break;
	case KVM_CREATE_VM:
		r = -EINVAL;
		if (arg)
			goto out;
		r = kvm_dev_ioctl_create_vm();
		break;
	case KVM_CHECK_EXTENSION:
		r = kvm_dev_ioctl_check_extension_generic(arg);
		break;
	case KVM_GET_VCPU_MMAP_SIZE:
		r = -EINVAL;
		if (arg)
			goto out;
		r = PAGE_SIZE;   /* struct kvm_run */
#ifdef CONFIG_X86
		r += PAGE_SIZE;  /* pio data page */
#endif
#ifdef KVM_COALESCED_MMIO_PAGE_OFFSET
		r += PAGE_SIZE;  /* coalesced mmio ring page */
#endif
		break;
	case KVM_TRACE_ENABLE:
	case KVM_TRACE_PAUSE:
	case KVM_TRACE_DISABLE:
		r = -EOPNOTSUPP;
		break;
	default:
		return kvm_arch_dev_ioctl(filp, ioctl, arg);
	}
out:
	return r;
}

static struct file_operations kvm_chardev_ops = {
	.unlocked_ioctl = kvm_dev_ioctl,
	.compat_ioctl  = kvm_dev_ioctl,
	.llseek		= noop_llseek,
};

static struct miscdevice kvm_dev = {
	KVM_MINOR,
	"kvm",
	&kvm_chardev_ops,
};

static void hardware_enable_nolock(void *junk)
{
	int cpu = raw_smp_processor_id();
	int r;

	if (cpumask_test_cpu(cpu, cpus_hardware_enabled))
		return;

	cpumask_set_cpu(cpu, cpus_hardware_enabled);

	r = kvm_arch_hardware_enable(NULL);

	if (r) {
		cpumask_clear_cpu(cpu, cpus_hardware_enabled);
		atomic_inc(&hardware_enable_failed);
		printk(KERN_INFO "kvm: enabling virtualization on "
				 "CPU%d failed\n", cpu);
	}
}

static void hardware_enable(void *junk)
{
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	hardware_enable_nolock(junk);
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
}

static void hardware_disable_nolock(void *junk)
{
	int cpu = raw_smp_processor_id();

	if (!cpumask_test_cpu(cpu, cpus_hardware_enabled))
		return;
	cpumask_clear_cpu(cpu, cpus_hardware_enabled);
	kvm_arch_hardware_disable(NULL);
}

static void hardware_disable(void *junk)
{
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	hardware_disable_nolock(junk);
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
}

static void hardware_disable_all_nolock(void)
{
	BUG_ON(!kvm_usage_count);

	kvm_usage_count--;
	if (!kvm_usage_count)
		on_each_cpu(hardware_disable_nolock, NULL, 1);
}

static void hardware_disable_all(void)
{
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	hardware_disable_all_nolock();
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
}

static int hardware_enable_all(void)
{
	int r = 0;

	raw_spin_lock(&kvm_lock);

	kvm_usage_count++;
	if (kvm_usage_count == 1) {
		atomic_set(&hardware_enable_failed, 0);
		on_each_cpu(hardware_enable_nolock, NULL, 1);

		if (atomic_read(&hardware_enable_failed)) {
			hardware_disable_all_nolock();
			r = -EBUSY;
		}
	}

	raw_spin_unlock(&kvm_lock);

	return r;
}

static int kvm_cpu_hotplug(struct notifier_block *notifier, unsigned long val,
			  void *v)
{
	int cpu = (long)v;

	if (!kvm_usage_count)
		return NOTIFY_OK;

	val &= ~CPU_TASKS_FROZEN;
	switch (val) {
	case CPU_DYING:
		printk(KERN_INFO "kvm: disabling virtualization on CPU%d\n",
		    cpu);
		hardware_disable(NULL);
		break;
	case CPU_STARTING:
		printk(KERN_INFO "kvm: enabling virtualization on CPU%d\n",
		    cpu);
		hardware_enable(NULL);
		break;
	}
	return NOTIFY_OK;
}


asmlinkage void kvm_spurious_fault(void)
{
	/* Fault while not rebooting. We want the trace. */
	BUG();
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_spurious_fault);

static int kvm_reboot(struct notifier_block *notifier, unsigned long val,
		   void *v)
{
	/*
	 * Some (well, at least mine) BIOSes hang on reboot if
	 * in vmx root mode.
	 *
	 * And Intel TXT required VMX off for all cpu when system shutdown.
	 */
	printk(KERN_INFO "kvm: exiting hardware virtualization\n");
	kvm_rebooting = true;
	on_each_cpu(hardware_disable_nolock, NULL, 1);
	return NOTIFY_OK;
}

static struct notifier_block kvm_reboot_notifier = {
	.notifier_call = kvm_reboot,
	.priority = 0,
};

static void kvm_io_bus_destroy(struct kvm_io_bus *bus)
{
	int i;

	for (i = 0; i < bus->dev_count; i++) {
		struct kvm_io_device *pos = bus->range[i].dev;

		kvm_iodevice_destructor(pos);
	}
	kfree(bus);
}

int kvm_io_bus_sort_cmp(const void *p1, const void *p2)
{
	const struct kvm_io_range *r1 = p1;
	const struct kvm_io_range *r2 = p2;

	if (r1->addr < r2->addr)
		return -1;
	if (r1->addr + r1->len > r2->addr + r2->len)
		return 1;
	return 0;
}

int kvm_io_bus_insert_dev(struct kvm_io_bus *bus, struct kvm_io_device *dev,
			 gpa_t addr, int len)
{
	if (bus->dev_count == NR_IOBUS_DEVS)
		return -ENOSPC;

	bus->range[bus->dev_count++] = (struct kvm_io_range) {
		.addr = addr,
		.len = len,
		.dev = dev,
	};

	sort(bus->range, bus->dev_count, sizeof(struct kvm_io_range),
		kvm_io_bus_sort_cmp, NULL);

	return 0;
}

int kvm_io_bus_get_first_dev(struct kvm_io_bus *bus,
			   gpa_t addr, int len)
{
	struct kvm_io_range *range, key;
	int off;

	key = (struct kvm_io_range) {
		.addr = addr,
		.len = len,
	};

	range = bsearch(&key, bus->range, bus->dev_count,
			sizeof(struct kvm_io_range), kvm_io_bus_sort_cmp);
	if (range == NULL)
		return -ENOENT;

	off = range - bus->range;

	while (off > 0 && kvm_io_bus_sort_cmp(&key, &bus->range[off-1]) == 0)
		off--;

	return off;
}

/* kvm_io_bus_write - called under kvm->slots_lock */
int kvm_io_bus_write(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
		   int len, const void *val)
{
	int idx;
	struct kvm_io_bus *bus;
	struct kvm_io_range range;

	range = (struct kvm_io_range) {
		.addr = addr,
		.len = len,
	};

	bus = srcu_dereference(kvm->buses[bus_idx], &kvm->srcu);
	idx = kvm_io_bus_get_first_dev(bus, addr, len);
	if (idx < 0)
		return -EOPNOTSUPP;

	while (idx < bus->dev_count &&
		kvm_io_bus_sort_cmp(&range, &bus->range[idx]) == 0) {
		if (!kvm_iodevice_write(bus->range[idx].dev, addr, len, val))
			return 0;
		idx++;
	}

	return -EOPNOTSUPP;
}

/* kvm_io_bus_read - called under kvm->slots_lock */
int kvm_io_bus_read(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
		  int len, void *val)
{
	int idx;
	struct kvm_io_bus *bus;
	struct kvm_io_range range;

	range = (struct kvm_io_range) {
		.addr = addr,
		.len = len,
	};

	bus = srcu_dereference(kvm->buses[bus_idx], &kvm->srcu);
	idx = kvm_io_bus_get_first_dev(bus, addr, len);
	if (idx < 0)
		return -EOPNOTSUPP;

	while (idx < bus->dev_count &&
		kvm_io_bus_sort_cmp(&range, &bus->range[idx]) == 0) {
		if (!kvm_iodevice_read(bus->range[idx].dev, addr, len, val))
			return 0;
		idx++;
	}

	return -EOPNOTSUPP;
}

/* Caller must hold slots_lock. */
int kvm_io_bus_register_dev(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx, gpa_t addr,
			  int len, struct kvm_io_device *dev)
{
	struct kvm_io_bus *new_bus, *bus;

	bus = kvm->buses[bus_idx];
	if (bus->dev_count > NR_IOBUS_DEVS-1)
		return -ENOSPC;

	new_bus = kmemdup(bus, sizeof(struct kvm_io_bus), GFP_KERNEL);
	if (!new_bus)
		return -ENOMEM;
	kvm_io_bus_insert_dev(new_bus, dev, addr, len);
	rcu_assign_pointer(kvm->buses[bus_idx], new_bus);
	synchronize_srcu_expedited(&kvm->srcu);
	kfree(bus);

	return 0;
}

/* Caller must hold slots_lock. */
int kvm_io_bus_unregister_dev(struct kvm *kvm, enum kvm_bus bus_idx,
			   struct kvm_io_device *dev)
{
	int i, r;
	struct kvm_io_bus *new_bus, *bus;

	bus = kvm->buses[bus_idx];

	new_bus = kmemdup(bus, sizeof(*bus), GFP_KERNEL);
	if (!new_bus)
		return -ENOMEM;

	r = -ENOENT;
	for (i = 0; i < new_bus->dev_count; i++)
		if (new_bus->range[i].dev == dev) {
			r = 0;
			new_bus->dev_count--;
			new_bus->range[i] = new_bus->range[new_bus->dev_count];
			sort(new_bus->range, new_bus->dev_count,
			   sizeof(struct kvm_io_range),
			   kvm_io_bus_sort_cmp, NULL);
			break;
		}

	if (r) {
		kfree(new_bus);
		return r;
	}

	rcu_assign_pointer(kvm->buses[bus_idx], new_bus);
	synchronize_srcu_expedited(&kvm->srcu);
	kfree(bus);
	return r;
}

static struct notifier_block kvm_cpu_notifier = {
	.notifier_call = kvm_cpu_hotplug,
};

static int vm_stat_get(void *_offset, u64 *val)
{
	unsigned offset = (long)_offset;
	struct kvm *kvm;

	*val = 0;
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	list_for_each_entry(kvm, &vm_list, vm_list)
		*val += *(u32 *)((void *)kvm + offset);
	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
	return 0;
}

DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(vm_stat_fops, vm_stat_get, NULL, "%llu\n");

static int vcpu_stat_get(void *_offset, u64 *val)
{
	unsigned offset = (long)_offset;
	struct kvm *kvm;
	struct kvm_vcpu *vcpu;
	int i;

	*val = 0;
	raw_spin_lock(&kvm_lock);
	list_for_each_entry(kvm, &vm_list, vm_list)
		kvm_for_each_vcpu(i, vcpu, kvm)
			*val += *(u32 *)((void *)vcpu + offset);

	raw_spin_unlock(&kvm_lock);
	return 0;
}

DEFINE_SIMPLE_ATTRIBUTE(vcpu_stat_fops, vcpu_stat_get, NULL, "%llu\n");

static const struct file_operations *stat_fops[] = {
	[KVM_STAT_VCPU] = &vcpu_stat_fops,
	[KVM_STAT_VM]  = &vm_stat_fops,
};

static int kvm_init_debug(void)
{
	int r = -EFAULT;
	struct kvm_stats_debugfs_item *p;

	kvm_debugfs_dir = debugfs_create_dir("kvm", NULL);
	if (kvm_debugfs_dir == NULL)
		goto out;

	for (p = debugfs_entries; p->name; ++p) {
		p->dentry = debugfs_create_file(p->name, 0444, kvm_debugfs_dir,
						(void *)(long)p->offset,
						stat_fops[p->kind]);
		if (p->dentry == NULL)
			goto out_dir;
	}

	return 0;

out_dir:
	debugfs_remove_recursive(kvm_debugfs_dir);
out:
	return r;
}

static void kvm_exit_debug(void)
{
	struct kvm_stats_debugfs_item *p;

	for (p = debugfs_entries; p->name; ++p)
		debugfs_remove(p->dentry);
	debugfs_remove(kvm_debugfs_dir);
}

static int kvm_suspend(void)
{
	if (kvm_usage_count)
		hardware_disable_nolock(NULL);
	return 0;
}

static void kvm_resume(void)
{
	if (kvm_usage_count) {
		WARN_ON(raw_spin_is_locked(&kvm_lock));
		hardware_enable_nolock(NULL);
	}
}

static struct syscore_ops kvm_syscore_ops = {
	.suspend = kvm_suspend,
	.resume = kvm_resume,
};

struct page *bad_page;
pfn_t bad_pfn;

static inline
struct kvm_vcpu *preempt_notifier_to_vcpu(struct preempt_notifier *pn)
{
	return container_of(pn, struct kvm_vcpu, preempt_notifier);
}

static void kvm_sched_in(struct preempt_notifier *pn, int cpu)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = preempt_notifier_to_vcpu(pn);

	kvm_arch_vcpu_load(vcpu, cpu);
}

static void kvm_sched_out(struct preempt_notifier *pn,
			 struct task_struct *next)
{
	struct kvm_vcpu *vcpu = preempt_notifier_to_vcpu(pn);

	kvm_arch_vcpu_put(vcpu);
}

int kvm_init(void *opaque, unsigned vcpu_size, unsigned vcpu_align,
		 struct module *module)
{
	int r;
	int cpu;

	r = kvm_arch_init(opaque);
	if (r)
		goto out_fail;

	bad_page = alloc_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);

	if (bad_page == NULL) {
		r = -ENOMEM;
		goto out;
	}

	bad_pfn = page_to_pfn(bad_page);

	hwpoison_page = alloc_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);

	if (hwpoison_page == NULL) {
		r = -ENOMEM;
		goto out_free_0;
	}

	hwpoison_pfn = page_to_pfn(hwpoison_page);

	fault_page = alloc_page(GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);

	if (fault_page == NULL) {
		r = -ENOMEM;
		goto out_free_0;
	}

	fault_pfn = page_to_pfn(fault_page);

	if (!zalloc_cpumask_var(&cpus_hardware_enabled, GFP_KERNEL)) {
		r = -ENOMEM;
		goto out_free_0;
	}

	r = kvm_arch_hardware_setup();
	if (r < 0)
		goto out_free_0a;

	for_each_online_cpu(cpu) {
		smp_call_function_single(cpu,
				kvm_arch_check_processor_compat,
				&r, 1);
		if (r < 0)
			goto out_free_1;
	}

	r = register_cpu_notifier(&kvm_cpu_notifier);
	if (r)
		goto out_free_2;
	register_reboot_notifier(&kvm_reboot_notifier);

	/* A kmem cache lets us meet the alignment requirements of fx_save. */
	if (!vcpu_align)
		vcpu_align = __alignof__(struct kvm_vcpu);
	kvm_vcpu_cache = kmem_cache_create("kvm_vcpu", vcpu_size, vcpu_align,
					  0, NULL);
	if (!kvm_vcpu_cache) {
		r = -ENOMEM;
		goto out_free_3;
	}

	r = kvm_async_pf_init();
	if (r)
		goto out_free;

	kvm_chardev_ops.owner = module;
	kvm_vm_fops.owner = module;
	kvm_vcpu_fops.owner = module;

	r = misc_register(&kvm_dev);
	if (r) {
		printk(KERN_ERR "kvm: misc device register failed\n");
		goto out_unreg;
	}

	register_syscore_ops(&kvm_syscore_ops);

	kvm_preempt_ops.sched_in = kvm_sched_in;
	kvm_preempt_ops.sched_out = kvm_sched_out;

	r = kvm_init_debug();
	if (r) {
		printk(KERN_ERR "kvm: create debugfs files failed\n");
		goto out_undebugfs;
	}

	return 0;

out_undebugfs:
	unregister_syscore_ops(&kvm_syscore_ops);
out_unreg:
	kvm_async_pf_deinit();
out_free:
	kmem_cache_destroy(kvm_vcpu_cache);
out_free_3:
	unregister_reboot_notifier(&kvm_reboot_notifier);
	unregister_cpu_notifier(&kvm_cpu_notifier);
out_free_2:
out_free_1:
	kvm_arch_hardware_unsetup();
out_free_0a:
	free_cpumask_var(cpus_hardware_enabled);
out_free_0:
	if (fault_page)
		__free_page(fault_page);
	if (hwpoison_page)
		__free_page(hwpoison_page);
	__free_page(bad_page);
out:
	kvm_arch_exit();
out_fail:
	return r;
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_init);

void kvm_exit(void)
{
	kvm_exit_debug();
	misc_deregister(&kvm_dev);
	kmem_cache_destroy(kvm_vcpu_cache);
	kvm_async_pf_deinit();
	unregister_syscore_ops(&kvm_syscore_ops);
	unregister_reboot_notifier(&kvm_reboot_notifier);
	unregister_cpu_notifier(&kvm_cpu_notifier);
	on_each_cpu(hardware_disable_nolock, NULL, 1);
	kvm_arch_hardware_unsetup();
	kvm_arch_exit();
	free_cpumask_var(cpus_hardware_enabled);
	__free_page(hwpoison_page);
	__free_page(bad_page);
}
EXPORT_SYMBOL_GPL(kvm_exit);